Month: May 2017

 

เลือก”ปกรณ์ นิลประพันธ์” นั่ง กนส. มีผลพรุ่งนี้

บอร์ด ธปท.มีมิตเลือก”ปกรณ์ นิลประพันธ์” นั่ง กนส. มีผลพรุ่งนี้ Read More

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น หลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” ไม่มีหน้าจั่วเป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยามีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมา ด้านหน้าของตัวอาคารหลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยมทั้งปั้นลมและ ชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะ ฉลุสลักลวดลายอย่าง สวยงามซึ่งเป็นฝีช่างชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมุขด้านหน้าตัว อาคารแต่เดิมมีบันไดขึ้นลงทั้ง 2 ด้าน คือด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ (ปัจจุบันรื้อออกแล้ว) คงเหลือบันไดขึ้นลงเฉพาะด้านหน้าและด้านหลัง เท่านั้น ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐถือปูน มี 2 ชั้น ไม่มีการฝังเสาเข็มแต่ใช้ไม้ซุงท่อน ส่วนใหญ่เป็นไม้แก่น ไม้แดง และไม้เนื้อแข็ง รองรับฐานเสาทั้งหลัง ภายใต้ตัวอาคารซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร Read More

ทารกกินน้ำนมแม่ ช่วยลดการป่วย

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นวัยรากฐานแห่งชีวิต และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย มีการดำเนินการต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มดีขึ้นข้อมูลจากกรมอนามัย พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนในปี 2550 ร้อยละ 14.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 47.50 ในปี 2555 ส่วนข้อมูลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ พบว่า ทารกที่กินนมแม่ติดต่อกัน 0-3 เดือนมีอัตราป่วยร้อยละ 26.32 ส่วนทารกที่ไม่ได้กินนมแม่มีอัตราป่วยร้อยละ 45.45 และทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวนาน 3-6 เดือนมีอัตราป่วยร้อยละ 32.5 ส่วนทารกที่ไม่ได้กินนมแม่มีอัตราป่วยถึงร้อยละ 61.84 Read More

นายกฯ ระบุจะงดพูดการเมือง 2-3 สัปดาห์

นายกฯ ระบุไม่สนคำวิจารณ์นักการเมืองเรื่อง 4 คำถาม ย้ำถามประชาชน ไม่ได้ถามนักการเมือง ประกาศงดพูดการเมือง 2-3 สัปดาห์ Read More

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม (เข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)  ตำบลชะอำ  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณและที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์    เป็นศูนย์ให้ความรู้เผยแพร่และฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   Read More

ไทยปลอดไข้เลือดออกพันธุ์ใหม่

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในโซเซียลมีเดียว่า มีโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า โรคไข้เลือดออก มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งในแถบประเทศอาเซียนนี้สามารถพบได้ 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ในแต่ละประเทศก็จะมีผู้ป่วยแต่ละสายพันธุ์สลับกันไป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว  หากป่วยเป็นครั้งแรกอาการจะไม่รุนแรง แต่ถ้าป่วยเป็นครั้งที่สองอาการจะรุนแรงขึ้น ในเชื้อที่ต่างจากชนิดที่เป็นครั้งแรก

          อย่างไรก็ตามโรคไข้เลือดออกถือเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบอาเซียน ซึ่งพบการระบาดในหลายประเทศ  สำหรับในประเทศไทยเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยทั่วประเทศ 63,931 ราย เสียชีวิต 64 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ15-24 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ ส่วนในปี 2560 นี้มีผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 11,062 ราย เสียชีวิต 19 ราย ซึ่งธรรมชาติของโรคไข้เลือดออกจะพบการระบาดแบบปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี

          นายแพทย์เจษฎา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การป้องกันการถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า พร้อมกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะน้ำใส นิ่ง 2.การเฝ้าระวังอาการของโรค ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ผิวหนังเป็นจุดเลือด อาเจียน ปวดท้อง และ 3.การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยและมีไข้สูง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค และเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงไข้ลดหากเกิดอาการช็อกจากไข้เลือดออก ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด หากช้าอาจทำให้เสียชีวิตได้

          ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

/ขอบคุณ สสส

“กรมควบคุมโรค” เผยปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่  มีเพียง 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือในช่วงหน้าฝนนี้ ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่สำคัญหากมีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค Read More

ระทึก! รถบรรทุกปูนเบรกแตกชนท้ายรถ 6 คัน กลางสี่แยกเมืองระยอง

รถบรรทุกปูนเบรกแตกพุ่งชนท้ายรถจอดติดไฟแดงแยกวังตาผิน ตลาดปลวกแดง จ.ระยอง ทำรถชนท้ายต่อๆ กันรวม 6 คัน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ Read More

ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน

อยู่ที่ตำบลเตาปูน ห่างจากตัวอำเภอโพธารามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร ถ้ามาจากตัวเมืองราชบุรี ใช้เส้นทางเขางู-เบิกไพร ไปประมาณ 17 กิโลเมตร บริเวณเขาช่องพรานมีถ้ำที่สวยงามคือ “ถ้ำพระนอน” มีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์และมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ความยาว 9 เมตร Read More

ห่วงภาคใต้ป่วยไข้เลือดออกพุ่ง

สธ.พบภาคใต้มีผู้ป่วยจาก “โรคไข้เลือดออก” จำนวนมาก แค่ 1 เดือนสูงกว่าพันคน เสียชีวิต 1 ราย Read More

ผู้ประกาศข่าว อสมท รับรางวัล Asian Smart Award

นายสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย อสมท ได้รับรางวัล Asian Smart Award ในประเภท Asian Smart Star  Read More

© 2018: My Blog | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress